top of page

Privacyverklaring

Salon Femme respecteert uw privacy. En neemt uw privacy dan ook serieus. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die

Salon Femme verwerkt van haar klanten. Salon Femme zal ten allen tijden vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Indien u klant wordt of bent van Salon Femme, of om een andere reden persoonsgegevens aan Salon Femme verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Salon Femme

De laars 31

1602 MZ Enkhuizen

info@salonfemme.nl

KvK nr. 51118106

2. Welke gegevens verwerkt Salon Femme en voor welk doel.

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens

c) telefoonnummers, e-mailadres

d) indien nodig gegevens via huiddiagnose/intakeformulier en productgebruik

e) voor en na foto’s

2.2 Salon Femme verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van eventuele facturen en het maken/wijzigen van afspraken.

c) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Registratie van productgebruik is nodig voor een correcte vervolgbehandeling.

d) Salon Femme verwerkt persoonsgegevens in de agenda en betalingsverkeer. Zodra u afrekent worden uw transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. Salon Femme is belastingtechnisch verplicht om zowel agenda als betalingsverkeer details van iedere behandeling en aankoop zeven jaar te bewaren.

e) voor- en na foto’s kunnen worden gedeeld/gepubliceerd op social media, de Salon Femme website of reclamemateriaal NA mondelinge toestemming van u. In geval van personen die jonger zijn dan 18 jaar is naast mondelinge tevens schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers noodzakelijk

Zonder toestemming voor publicatie van foto’s zullen deze foto’s alleen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.

Zonder toestemming voor publicatie van voor- en na foto’s zullen geen foto’s gemaakt worden. Toestemming voor publicatie zal dus ook altijd gevraagd worden vóórdat er foto’s gemaakt worden.

3. Bewaartermijnen

Salon Femme verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Salon Femme passende maatregelen getroffen.

4.2 Voor wettelijke verplichte verwerking van de persoonsgegevens maakt Salon Femme gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

5.1 Salon Femme verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

5.2 Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derde partijen wanneer u een product per post wenst te ontvangen.

5.3 De Salon Femme website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via de eigenaresse van Salon Femme kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Salon Femme zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Salon Femme uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen schriftelijk worden gericht aan de eigenaresse van Salon Femme via info@salonfemme.nl

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.salonfemme.nl en schriftelijk in de salon bekend gemaakt. U wordt geadviseerd regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

bottom of page